Logo VVBTD

 

het vervoer neemt toe web

 

 

Passagiers en de zee

Toen de “minister” zoals hij kortweg door het reizende publiek werd aangeduid, in de vaart werd gebracht, werd daarop als kapitein aangesteld, de heer van der Heiden, die de onhebbelijkheden van de verraderlijke stromingen en de ligging van de zandbanken in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse rivieren als zijn vestzak kende. Jaren later werd hij opgevolgd door de heer Den Hartog uit Hellevoetsluis, die als stuurman naast zich had de heer Gijs de Koster eveneens uit Hellevoetsluis. Gedurende een lange reeks jaren hebben beide de “minister” door de storm, mist en ijs geloodst.

Aanvankelijk voldeed de veerboot aan de eisen welke het passagiers en goederenvervoer in het begin van deze eeuw daaraan stelde. Op het achterdek vonden kinderwagens, rijwielen en driewielige wagentjes met stukgoederen een plaats. Op veemarktdagen te Rotterdam waren voor en achterdek plus de gangboorden, volgestouwd met rundvee en varkens. Aangekomen te Hellevoetsluis werd het vee overgeladen in veewagons, welke achter de daar gereedstaande passagierstram gekoppeld waren. Pas nadat het vee van de veerboot was afgevoerd konden de passagiers het schip verlaten. Het was echter bij het verlaten van de boot vooral uitkijken geblazen, daar het gevaar bestond dat zij zouden uitglijden over de her en der op het dek en in de gangpaden verspreid liggende koeienvlaaien.

Automobiel
Een nieuw element in het vervoer per veerboot diende zich aan en wel in de vorm van de automobiel. Aanvankelijk kon de “minister” het aanbod van de te vervoeren auto’s aan, zij het met veel improvisatie, passen en meten door het veerbootpersoneel. Gaandeweg echter breidde het autopark op de “eilanden” zich uit, zo zelfs dat er door de veerboot in het jaar 1937, 4.700 personen en vrachtauto’s werden overgezet. Om meer ruimte voor het vervoer van auto’s te scheppen werd in dat jaar de deksalon tweede klasse plus de postkamer afgebroken en de zonnetent op de veerboot verwijderd.

In eerste instantie bleek het een voldoende oplossing te zijn, achter afdoende bleek hij niet. Gezien de omstandigheid dat, crisisjaren of niet, de auto steeds meer terrein won. Ook het vervoer van landbouwproducten per vrachtauto vanaf Flakkee naar de “overkant” nam in betekenis toe. In 1939 bedroeg het aantal vervoerde personen en vrachtauto’s 9.300. Dit was een verdubbeling ten opzichte van het jaar 1937.

Terug naar overzicht

Logo VVBTD